Showing posts with label Rambut Rasulullah. Show all posts
Showing posts with label Rambut Rasulullah. Show all posts
Uban Rasulullah saw

Uban Rasulullah saw

Uban Rasulullah saw kajian islam online bangmaziedQatadah r.a bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: "Pernahkah Rasulullah saw menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab; "Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar r.a pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam (katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah tua)" [diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud, dari Hammam, yang bersumber dari Qatadah].  Hadis yang semacam dengan ini terdapat pula dalam Sahih Bukhari, namun tidak ada cerita tentang Abu Bakar. Dalam Sahih Muslimpun terdapat hadis yang seperti itu, juga dalam Sunan Abu Daud dengan tambahan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. pernah menyemir uban mereka.
Anas bin Malik r.a. mengemukakan: "Aku tidak mendapatkan lebih dari empat belas lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah saw. [diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur dan Yahya bin musa dari 'Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.] Dalam Sahih Muslim ada yang semakna dengan hadis ini yakni dalam bab Keutamaan. hadis no. 2344 dan juga dalam Sunan Nasai bab perhiasan.
Dalam suatu riwayat Simak bin Harb r.a. mengunkapkan: "Aku mendengar Jabir bin Samurah r.a. menjelaskan, setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah saw: "Apabila Rasulullah saw meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihat sedikit uban di kepalanya" [diriwayatkan oleh Muhammad bin Mutsanna, dari Abu Daud al Thayalisi, dari Syu'bah, yang bersumber dari Simak bin Harb r.a.]
Dalam suatu riwayat Ibnu Umar r.a.(ibnu Umar r.a. nama lengkapnya adalah Abi 'Abdurahman 'Abdullah. Ia adalah putera dari Umar bin Khatab r.a. yang dilahirkan tak lama setelah Nabi saw diangkat menjadi rasul. Ia banyak sekali meriwayatkan hadis dan wafat pada tahun 73 atau 74 H) mengungkapkan: "Uban Rasulullah saw hanya sekitar dua puluh lembar saja." [diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Umar bin al Walid al Kindi al Kufi, dari Yahya bin Adam, dari Syarik, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi' yang bersumber dari Ibnu 'Umar r.a.] Hadis yang semakna dengan ini terdapat pula pada Sunan Ibnu Majah dalam bab Pakaian, hadis no.3630.
Dalam suatu riwayat Ibnu Abbar r.a. mengemukakan: "Abu Bakar r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh anda telah beruban!". Rasulullah saw bersabda: "Surah Hud, Surah al Waqi'ah, surah al Mursalat, surah Amma yatasa'alun dan surah Idzasy Syamsu Kuwwirat, menyebabkan aku beruban". [diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al A'la, dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dariAbi Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a.]. Hadis yang semakna dengan ini dikeluarkan pula oleh Thabrani.
Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a. (Abu Juhaifah adalah Wahab as Sawa' bin'Amir bin Sha'sha'ah al Kufi. Ia adalha seorang sahabat yang masyur. Menurut adz Zahabi, ia adalah rawi yang tsiqat yaitu kuat hafalan dan terpercaya. Ia wafat pada tahun 74 H) dikemukakan bahwa para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, kami melihat anda sungguh telah beruban!" Rasulullah saw bersabda: "Surah Hud, dan beberapa surah sebangsanya (telah menyebabkan aku beruban)" [diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki', dari Muhammad bin Basyar, dari 'Ali bin Shalih, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Abi Juhaifah r.a.]
Abu Ramtsah at Taymi Taymur Rabbab r.a. bercerita : "Aku bersama anakku menemui Nabi saw....tatkala aku melihatnya, akupun berkata kepada anakku: "Inilah Nabiyullah saw..." Ia mengenaka dua helai pakaian berwarna hijau. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah (uban beliau berwarna merah karena disemir dengan pacar). [diriwayatkan oleh Ali bin Hujr, dari Sua'ib bin Shafwa, dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Iyad Laqith al 'Ajali yang bersumber dari Abi Ramstsah at Taymi Taymur Rabbab r.a.]
Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah r.a. perihal uban Rasulullah saw. Ia menjawab: "Di kepala Rasulullah saw tidak terdapat uban, kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya (sisirannya), Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak" [diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Suraij bin Nu'man, dari Hammad bin Salamah, yang bersumber dari Simak bin Harb r.a.] Hadis yang semakna dengan ini terdapat pula pada Sahih Muslim bab sifat-sifat Nabi saw, hadis no.2344 dan juga pada Sunan Nasai bab perhiasan.
Read More
Cara Bersisir Rasulullah

Cara Bersisir Rasulullah

Cara Bersisir Rasulullah kajian islam onlien bangmaziedDalam suatu riwayat 'Aisyah r.a. mengungkapkan: "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah saw, padahal aku sedang haid". [diriwayatkan oleh Ishaq bin Musa al Anshari dari Maan bin 'Isa dari Malik bin Anas, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari 'Aisyah r.a.]. Selain hadis ini, masih ada hadis yang semakna yaitu dalam Sahih Bukhari bab pakaian, dalam Sahih Muslim bab Haid yaitu hadis no. 297. Dalam Sunan Abu Daud  yang juga bersumber dari 'Aisyah r.a. tercantum pada bab Tarajjul hadis no, 4189. Dalam Sunan Ibnu Majah tertera dalam bab pakaian yaitu hadis no.3633.
Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. dikemukakan: "Rasululah saw sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya dan sering menyisir rambutnya, beliau menutupi (bahunya) dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak". [diriwayatkan oleh Yusuf bin Isa, dari Waki', dari Rabi' bin Shabih, dari Yazid bin Aban ar Raqasyi yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.] Ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam kitab As Syamail dan juga diriwayatkan juga oleh Baihaqi.
Ummul Mukminin 'Aisyah r.a. mengungkapkan: "Sesungguhnya Rasulullah saw menyenangi mulai bersuci dari anggota badannya yang sebelah kanan, juga ketika bersisir dan ketika memakai sandal" [diriwayatkan oleh Hand bin as Sirri, dari Abul Ahwash dari Asy'ats bin Abis Sya'tsa dari bapaknya, dari Masruq yang bersumber dari 'Aisyah r.a.]. Selain dalm sunan tirmidzi, terdapat pula dalam Sahih Bukhari bab Thaharah, juga dalam Sahih Muslim bab Thaharah hadis no.258. dalam Sunan Abu Daud terdapat pada hadis no.33. Demikian pula diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.
Abdullah bin Mughaffal r.a bercerita: "Rasulullah saw melarang bersisir kecuali sekali-sekali" [diriwayatkan oleh Muhammad Basyar, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam bin Hasan, dari al Hasan Bashri yang bersumber dari 'Abdullah bin Mughaffal r.a.]. (Abdullah bin Mughaffal adalah sahabat Rasulullah saw yang masyur, ia adalah salah seorang peserta Baiatus Syajarah, wafat pada tahun 60 H, ada pula yang mengatakan 57 H)
Seorang sahabat Nabi saw (tidak disebutkan namanya, ada yang menyebutkan 'Abdullah bin Mughaffal r.a ) pernah mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah saw jarang-jarang saja bersisir" [diriwayatkan oleh Hasan bin 'Urfah, dari Abdus Salam bih Harb, dari Yazid bin Abi Khalid, dari Abil 'ala al Audi, dari Humaid ibn 'Abdurrahman, yang bersumber dari salah seorang sahabat nabi saw]
Read More
Rambut Rasulullah

Rambut Rasulullah

Rambut Rasulullah saw kajian islam online bangmaziedDalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. diungkapkan: "Rambut Rasulullah saw mencapai pertengahan kedua telinganya.(terdapat juga hadis yang semakna di dalam sahih Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. dalam bab Keutamaan Nabi saw" hadist no 2338) [diriwayatkan oleh Ali bin Hujr, dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.]
Aisyah r.a pernah berkata sebagai berikut: "Aku dan Rasulullah saw mandi dari tempayan yang sama. Beliau memiliki rambut (yang panjangnya) sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga (terdapat pula dalam sunan Ibnu Majah pada bab Thaharah hadis no. 604, juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah bab pakaian hadis no. 3635) [diriwayatkan oleh Hanad bin as Sirri, dari 'Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari 'Aisyah r.a.]
Dalam suatu riwayat, al Bara' bin 'Azib mengemukakan sebagai berikut:"Rasulullah saw adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya" (terdapat juga dalam Sahih Muslim bab Keutamaan Nabi saw hadis no. 2337, dalam Sunan Abu Daud, bab Tarajjul hadis no.4184. Dalam Sahih Bukhari bab sifat-sifat Nabi saw dan dalam Sunan Tirmidzi yang bersumber dari al Bara bin 'Azib hadis no.3639) [diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari Abu Qathan, dari Syu'bah dari Abi ishaq yang bersumber dari al Bara bin 'Azib r.a.]
Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik r.a tentnag rambut Rasulullah saw. Anas menjawab: "Rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya" (juga terdapat dalam Sunan Abu Daud, hadis no.4185, begitu pula terdapat dalam Sunan Nasai) [diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari Hazim, yang bersumber dari Qatadah]
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Hani (namanya adalah Atikah atau Hindun, Ia masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah) binti Abu Thalib pernah berkata: "Rasulullah saw tiba di Mekah (pada saat pembebasan kota Mekah) sedang rambutnya dijalin menjadi empat (terdapat pula dalam Sunan Abu Daud bab Tarajjul hadis no. 4191, juga dalam Sunan Ibnu Majah bab Libas hadis no.363) [diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, yang bersumber dari Ummu Hani binti Abu Thalib r.a]
Anas r.a pernah menceritakan perihal rambu Rasulullah saw sebagi berikut: "Sesungguhnya rambut Rasulullah saw mencapai pertengahan kedua telinganya (terdapat pula dalam Sunan Abu Daud, pada hadis no.4186, pada Sahih Muslim hadis no. 2338 dan Sunan Nasai) [diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr, dari Abdullah bin Mubarak, dari Ma'mar, dari Tsabit al Banani, yang bersumber dari Anas r.a.]
Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas r.a. mengemukakan: "Sesungguhnya Rasulullah saw dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah saw senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian, Rasulullah saw menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan (riwayat ini terdapat pula dalam Sahih Bukhari bab sifat-sifat nabi saw, Dalam Sahih Muslim terdapat dalam bab Keutamaan Nabi saw hadis no. 2336, pada Sunan Abu Daud bab Tarajjul hadis no 4188, pada Sunan Ibnu Majah bab pakaian hadis no.3632 dan terdapat pula dalam Sunan Tirmidzi dan nasai bab keindahan). [diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr dari 'Abdullah bin al Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari az Zuhri, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a.]
Dalam suatu riwayat Ummu Hani r.a. mengemukakan: "Aku melihat Rasulullah saw menjalin rambutnya menjadi empat". [diriwayatkan oleh Muhammad Basyar, dari 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Ibrahim bin Nafi' al Makki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid yang bersumber dari Ummu Hani r.a.]
Read More